Zpracování osobních údajů

Podpisem smlouvy zákazník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (zejména identifikačních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě) výlučně pro účely uzavření smlouvy a poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen souhlas), a to v souladu s právní úpravou platnou ke dni podpisu smlouvy, především podle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav a po nabytí účinnosti také podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67 (GDPR). Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy také uděluje souhlas podle předchozí věty za ostatní osoby uvedené ve smlouvě. Osobní údaje je CK oprávněna zpracovávat výlučně jen pro uvedené účely, ochranu práv a zájmů CK, dodržení právních povinností CK (např. uchování daňových dokladů) a pro marketingové a obchodní účely, pokud zákazník nevyjádří nesouhlas. CK se zavazuje osobní údaje zpracované v listinné nebo elektornické podobě zpřístupnit pouze zaměstnancům CK a osobám poskytující CK služby a ochraňovat je před zneužitím a nepovolanými osobami.

Chcete cestovat s MMM Tour?
Stačí si vybrat zájezd
plánované zájezdy